Personvern og cookies

Nedenfor er vår personvernerklæring som er utarbeidet på bakgrunn av krav gitt fra Datatilsynet. I tillegg er loven som kan sammenlignes med vår personvernerklæring.

Kontaktinformasjon til Nittedal Tannlegesenter

Nittedal Tannlegesenter er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Ansvaret er videre delegert til utviklere for våre funksjoner og plugins. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter:

Nittedal Tannlegesenter
Mattias Skytters vei 173
1482 Norge
Organisasjonsnummer: 925 556 890
E-post adresse: post@nittedaltannlegesenter.no
Telefon 67 07 77 77

Sentrale begrep

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

Hva er formålet?

Vårt formål er å gjøre det enklere for hver enkelt å bruke vår nettside. Vi mellomlagrer nettsider slik at det skal gå raskere å laste inn vår nettside. Utover dette lagrer vi informasjon gjennom Google Analytics for å forstå hvordan vår nettside brukes. Dermed er vårt formål utelukkende å kunne yte best mulig service.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Siden vi er i helsetjenesten er vi pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjon du som kunde blir bedt om å oppgi er:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bilde av tenner
 • Kommentarer

I tillegg kan plugins samle inn annen informasjon som eksempelvis lokasjon og IP-adresse. Hvilke opplysninger som behandles via Google Analytics står på deres nettside.

Vi spør aldri om personnummer direkte via vår nettside. 

Hvor hentes opplysningen fra?

Informasjonen om deg blir hentet fra skjema som et integrert på sidene, og i tillegg det Google allerede vet om deg.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Dersom du ikke tar kontakt med oss trenger du heller ikke å fylle ut noen informasjon. I kontaktskjemaet bes kunden å fylle inn alle felt, utelukkende for å unngå spam og andre useriøse henvendelser.

Hvordan slettes og arkivers opplysningene?

All kommunikasjon via e-post blir lagret til senere bruk. Dersom det er ønskelig at e-poster slettes ber vi om fysisk oppmøte hos oss samt fremvisning av gyldig legimasjon.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

Vi forholder oss til norske lover og regler i alt vårt arbeid. Siden vi er i helsetjenesten er vi pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenesten. Taushetsplikten skal også sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Hvordan sikres opplysningene?

Kommunikasjon til oss via våre nettsider lagres med passord, både på datamaskin, server og i epostprogram.

Viktig informasjon

NB! Av og til kan Nittedal Tannlegesenter anbefale linker til eksterne nettsider. Disse anbefalingene kan være publisert på www.nittedaltannlegesenter.no og facebook.com/nittedaltannlegesenter. Nittedal Tannlegesenter er naturlig nok aldri ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene. Alle velger selv om man ønsker å gå på den anbefalte linken. Vi er naturlig nok heller ikke ansvarlig for innholdet på de anbefalte nettsidene.

§ 13: Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte:

Når personopplysninger om en registrert samles inn fra den registrerte, skal den behandlingsansvarlige på tidspunktet for innsamlingen av personopplysningene gi den registrerte følgende informasjon:

 • a) identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og eventuelt den behandlingsansvarliges representant,
 • b) kontaktopplysningene til personvernrådgiveren, dersom dette er relevant
 • c) formålene med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene samt det rettslige grunnlaget for behandlingen
 • d) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f), de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart
 • e) eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene
 • f) dersom det er relevant, det faktum at den behandlingsansvarlige akter å overføre personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon og om hvorvidt Kommisjonen har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller ikke, eller når det gjelder overføringene nevnt i artikkel 46 eller 47 eller artikkel 49 nr. 1 annet ledd, en henvisning til nødvendige eller passende garantier, hvordan man får tak i et eksemplar av dem, eller hvor de er gjort tilgjengelig.

I tillegg til informasjonen nevnt i nr. 1 skal den behandlingsansvarlige på tidspunktet for innsamling av personopplysninger gi den registrerte følgende ytterligere informasjon som er nødvendig for å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling:

 • a) det tidsrom personopplysningene vil bli lagret, eller dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette dette tidsrommet
 • b) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet,
 • c) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), retten til når som helst å trekke tilbake et samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake,
 • d) retten til å klage til en tilsynsmyndighet,
 • e) om det foreligger et lovfestet eller avtalefestet krav om å gi personopplysninger eller et krav som er nødvendig for å inngå en avtale,
  samt om den registrerte har plikt til å gi personopplysningene og om mulige konsekvenser dersom vedkommende ikke gjør det,
 • f) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte tilfeller, relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte.3. Dersom den behandlingsansvarlige har til hensikt å viderebehandle personopplysningene for et annet formål enn det opplysningene ble samlet inn for, skal den behandlingsansvarlige før nevnte viderebehandling gi den registrerte informasjon om nevnte andre formål og annen nødvendig informasjon som nevnt i nr. 2

Informasjon om bruk av cookies

Fyll ut skjemaet, last opp bilder og skriv en kommentar.

Få svar på dine spørsmål av en tannlege kostnadsfritt!

  Last opp bilde her: